• Slovene
  • English (UK)

PAGPAPAALAM SA PUBLIKO NG POTENSIYAL NA MATITIPID SA ENERHIYANG HEOTERMAL O THERMAL ENERGY

MULA ABRIL HANGGANG HULYO 2006, IPINATUPAD NG ASSOCIATION FOR ECOLOGICAL AND LEISURE ACTIVITIES ZOJA ANG PROYEKTONG "INFORMING THE POPULATION ABOUT THE POTENTIAL SAVINGS OF THERMAL ENERGY”

NILAYON NG PROYEKTONG IPAALAM SA PUBLIKO ANG MAS EPEKTIBONG PAGGAMIT SA ENERHIYANG HEOTERMAL AT ANG MGA POSIBILIDAD SA INDIBIDWAL NA PAGSUKAT NITO. BAHAGI NG PROYEKTO ANG PAGPRESENTA SA MGA BENEPISYO NG NASABING PARAAN NG PAGSUSUKAT NG ENERHIYA, MGA POSIBLENG TEKNOLOHIKAL NA SOLUSYON, AT MGA KALKULASYON NG GASTUSIN SA INVESTMENT.

NILAYON DIN NG PROYEKTO NA MADAGDAGAN ANG MGA KOSTUMER NA PIPILI SA INDIBIDUWAL NA PAGSUKAT NG HEAT ENERGY. SA PANAHON NG IMPLIMENTASYON NG PROYEKTO, NASA 30% AT 40% ANG MGA KUSTOMER SA BAHAGING IYON NG BAYAN NG PTUJ. SA KANILANG PAGDAMI, INAASAHANG MABABAWASAN ANG PAGKONSUMO SA ENERHIYANG HEOTERMAL NA MAGPAPABABA SA GREENHOUSE GAS EMISSIONS SA ATMOSPERA. ANG MGA ITO AY BAHAGI NG IMPLEMENTASYON NG MGA KUNDISYON NG KYOTO PROTOCOL UKOL SA PAGPAPABABA NG GREENHOUSE GASES EMISSIONS SA ATMOSPERA. INAASAHANG BABABA ANG PAGKONSUMO NG ENERHIYA AT DAHIL DITO, TINATAYANG BABABA ANG GREENHOUSE GAS EMISSIONS NG 15%, PARTIKULAR NA ANG CO2, SA SUSUNOD NA TATLONG TAON.

ANG UNANG HAKBANG NG PROYEKTO AY PAGBABAWAS NG KONSUMO NG ENERHIYANG HEOTERMAL. PARA SA TARGET NA PUBLIKO, NANGANGAHULUGAN ITO NG PAGBABA NG GASTUSIN. SA PANGKALAHATAN, NANGANGAHULUGAN NAMAN ITO NG PAGBABA NG CO2 EMISSIONS. IPINAKITA NG PROYEKTONG ITO ANG ISANG SIMULA SA HIGIT PANG PAGSUKAT NG ENERGY EFFICIENCY. DAHIL SA KAALAMAN NA MAAARING MAY GAWIN ANG TAO UPANG IBABA ANG KONSUMO NG ENERHIYANG HEOTERMAL, INAASAHANG TATAAS ANG IMPLEMENTASYON NG IBA PANG PAMAMARAAN NG ENERGY EFFICIENCY TULAD NG INSULATION SA MGA BINTANA AT IBA PANG BAHAGI NG GUSALI, PAGGAMIT NG MAGANDANG KLASE NG GLAZING, PAGPAPALIT NG MGA BINTANA, ATBP. ISANG INDIKASYON NITO ANG KARAGDAGANG BILANG NG MGA NA NAGPAPALIT NG REPLACEMENT VALVES SA MGA APARTMENT PARA LUMIPAT SA INDIBIDUWAL NA PAGSUKAT NG HEAT ENERGY. MALAKING BAHAGI NG MGA VALVE ANG HINDI GINAGAMIT BAGO ANG PAGLIPAT NA ITO.

ISA SA MGA NILAYON NG PROYEKTO ANG KARAGDAGANG AKSES NG MGA END USER SA SUPLAYER NG ENERHIYANG HEOTERMAL. SA KASALUKYAN, MAY KAWALAN NG TIWALA ANG MGA KONSUMER. TATAAS ANG TIWALA NG MGA KONSUMER SA PAMAMAGITAN NG MAS MALAWAK NA SET NG PROYEKTO (LAHAT NG GUMAGAMIT NG DISTRICT HEATING) AT DAGDAG NA MGA KALAHOK O PARTICIPANTS SA PROYEKTO (ASSOCIATION ZOJA, P). KAPAG TUMAAS ANG TIWALA NG MGA KOSTUMER, DADAMI RIN ANG MG KONSUMER NA PIPILI SA INDIBIDUWAL NA PAGSUKAT NG HEAT ENERGY.

IPINATUPAD ANG PROYEKTO SA SUMUSUNOD NA BAHAGDAN:

  1. PAGTUKOY SA MGA POSIBLENG KALAHOK O PARTICIPANTS AT PAGHAHANDA NG MGA POLYETO AT KARATULA O PASKIL. KASAMA ANG PUBLIC UTILITY COMPANY NA PTUJ AT PC HEAT SUPPLY, KINAILANGANG TUKUYIN KUNG SINO-SINO ANG LALAHOK SA PROYEKTO. KINAILANGAN DING TIYAKING PARE-PAREHAS ANG LAMAN NG MGA POLYETO AT PASKIL SA PAGPAPATUPAD NG PROYEKTO.

  1. PRODUKSYON NG MGA POLYETO AT PASKIL AT PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON

    1. PAKIKIPAG-UGNAYAN SA TAGAGAWA NG POLYETO AT PASKIL

    2. PAMAMAHAGI NG MGA POLYETO SA TIRAHAN NG MGA KALAHOK SA PROYEKTO (PTUJ AT KIDRIČEVO). IDINIKIT DIN ANG MGA PASKIL AT NAGLATHALA NG ANUNSYO SA DIYARYONG “ŠTAJERSKI TEDNIK” AT NAGANUNSYO SA RADYO NG IMBITASYON SA MGA PAMPUBLIKONG PRESENTASYON NG PROYEKTO.

ANG POLYETO, “SABAY NA PAG-IINIT AT PAGTITIPID.”

  1. PAMPUBLIKONG PRESENTASYON NG PROYEKTO SA PAMAMAGITAN NG ISANG PANAYAM O LECTURE.

GINANAP NOONG HUNYO 28, 6 N.G. ANG PROYEKTO SA ISANG BULWAGAN SA MATAAS NA PAARALAN NG PTUJ. NAHAHATI SA DALAWANG BAHAGI ANG PRESENTASYON. ANG UNANAG BAHAGI AY INIHANDA NG ASSOCIATION OF ZOJA. INILAHAD ANG POWER POINT PRESENTATION NG PROYEKTO BILANG ANNEX SA REPORT TUNGKOL SA PAGSASAKATUPARAN NG PROYEKTO. ANG MGA TUNGUHIN, SIMULAIN, AT LAYUNIN NG PROYEKTO AY ISINAMA SA PRESENTASYON. NABAHAGIAN DIN ANG MGA KALAHOK NG IMPORMAYSON TUNGKOL SA INVESTMENT AT IBA PANG PINAPLANONG AKSYON UKOL SA ENERGY EFFICIENCY AT RENEWABLE ENERGY RESOURCES (IMPORMASYON TUNKOL SA AHENSYA PARA SA ENERGY EFFICIENCY-AURE-AT SLOVENIAN ECOLOGICAL FUND).

ANG IKALAWANG BAHAI NG PRESENTASYON AY NAKALAAN SA PAGLALAHAD NG KONKRETONG MGA HALIMBAWA. IBINAGAHI NG ISANG KINATAWAN NG PUBLIC UTILITY COMPANY PTUJ AND LEGAL, TEKNIKAL AT KOMERSIYAL NA KUNDISYON SA PAGKAKABIT NG MGA METRO; MGA DIVIDER O ANG PANGANGAILANGAN PARA SA INDIBIDUWAL NA PAGSUKAT NG ENERHIYANG HEOTERMAL; AT PAGSUKAT NG HEAT ENERGY AYON SA AKTUWAL NA PAGKONSUMO. IBINAHAGI DIN NIYA ANG MGA TAGUMPAY NG IMPLEMENTASYON NG GANITONG LAPIT O APPROACH NA MAKIKITA SA IBABA.

1

2

3

4

5

Address of the dispensing site

Heated surface in m2

Consumption of thermal energy in MWh 

  

2004/2005

kWh/m2

index

Rimska ploščad 1,2,3,4,5

4.226,37

484,70

114,69

94,74

Rimska ploščad 5,6,7,8,9,10

4.284,50

577,05

134,68

111,25

Rimska ploščad 11,12,13,14,15

4.220,02

427,41

101,28

83,66

Rimska ploščad 16,17,18,19,20

4.251,75

505,24

118,90

98,22

Rimska ploščad 21,22,23

2.578,35

330,80

128,30

105,98

Kraigherjeva 15,17,19,21 in Prekomorska 6,7

5.082,47

692,74

136,30

112,59

Kraigherjeva 14,16,18,20 in Prekomorska 1,3

5.951,92

602,62

101,25

83,63

Kraigherejeva 23,25,27,29,31

5.140,62

626,94

121,96

100,74

Kraigherjeva 22,24,26,28,30

5.919,27

782,34

132,18

109,19

TOTAL

41.655,27

 5.030,27

 121,06

 100,00

Table 1: A comparative table of heat consumption in Ptuj-1

Tables 1 and 2 present a comparative tables of heat consumption in multi-apartment houses

MAKIKITA SA TALAHANAYAN 1 AT 2 ANG PAGHAHAMBING NG PAGKONSUMO NG INIT O HEAT SA MGA BAHAY NA MULTI-APARTMENT NA MAYROONG BUILT-IN DIVIDERS NG INIT SA MUNISIPYO NG PTUJ. MAKIKITA SA KOLUM 4 ANG KARANIWANG KONSUMO NG INIT KADA METRO KUWADRADO NG ININIT NA BAHAGI NG ISANG BAGAY.

MINARKAHAN NG MAS MADILIM NA KULAY ANG MGA TIRAHAN NA MAY BUILT-IN NA PANUKAT NG AKTUWAL NA KONSUMO NG ENERHIYANG HEOTERMAL. MAKIKITANG MAS MALIIT ANG KARANIWANG KONSUMO NG INIT KADA METRO KUWADRADO NG MGA GUSALI NA MAY BUILT-IN NA PANUKAT KAYSA SA MGA GUSALING WALA NITO. MAKIKITA SA KOLUM 5 ANG RATIO NG INIT NA NAKUNSUMO KADA METRO KUWADRADO VS. KARANIWANG KONSUMO NG INIT KADA METRO KUWADRADO SA ISANG PARTIKULAR NA ASEMBLI NG MGA PANTAHANANG GUSALI.

SA TALAHANAYAN 1, ANG KABUUANG KARANIWANG KONSUMO AY 121.06 KWH / M2. SA TALAHANAYAN 2 NAMAN, ANG KABUUANG KARANIWANG KONSUMO AY 124.38 KWH / M2. MALINAW NA ANG INDEKS AY MAS MABABA NG MULA 5 HANGGANG 10% SA KARANIWAN PARA SA MGA GUSALING MAY BUILT-IN NA PANUKAT. IBIG SABIHIN, ANG PORSYENTO NG MATITIPID AY MAS MALAKI KAYSA SA DIFFERENCE NG INDEKS BATAY SA KALKULASYON NG KARANIWANG KONSUMO NG INIT, KABILANG NA RITO ANG KONSUMO NG INIT SA MGA GUSALING MAY BUILT-IN NA PANUKAT. DAGDAG PA RITO, ANG KARANIWANG MATITIPID NG BAWAT BAHAY SA DISPENSING SITEODJEMNOMESTO AY MAS MATAAS DAHIL LAHAT NG IMPORMASYON TUNGKOL SA BUONG HANAY NG MGA TIRAHAN AY IBINIGAY. NGUNIT SA HALOS LAHAT NG PAGKAKATAON, HINDI LAHAT NG KONSUMER AY NAGPASIYANG GUMAMIT NG SISTEMA NG INDIBIDUWAL NA PANUKAT. SA PANGKALAHATAN, NASA 60 HANGGANG 80% NG MGA TIRAHAN ANG GUMAMIT NITO.

 1

2

3

4

5

Dispensing site

Heated surface in m2

Consumption of thermal energy in MWh

 

 

2004/2005

kWh/m2

Index

Kvedrova 1

1.539,82

218,64

141,99

114,6

Kvedrova 2

1.575,75

229,19

145,45

116,94

Kvedrova 3

1.574,49

163,71

103,98

83,60

Kvedrova 4

1.575,75

175,70

111,50

89,65

Kvedrova 5

1.589,05

189,06

118,98

95,66

TOTAL

7.854,86

976,30

124,38

100,00

Table 2: A comparative table of heat consumption in Ptuj-2

DOKUMENTASYON NG PROYEKTO:

  • POLYETO “IPAALAM SA PUBLIKO ANG POSIBLENG MATITIPID SA PAGGAMIT NG ENERHIYANG HEOTERMAL” (190KB, PDF - ACROBAT READER)

  • PRESENTASYON NG PROYEKTO “IPAALAM SA PUBLIKO ANG POSIBLENG MATITIPID SA PAGGAMIT NG ENERHIYANG HEOTERMAL” (150KB, PPT - POWERPOINT VIEWER)