• Slovene
 • English (UK)

Informiranje prebivalstva o možnih prihrankih toplotne energije

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA  

je med mesecema aprilom in julijem 2006 izvajalo projekt z naslovom 'Informiranje prebivalstva o možnih prihrankih toplotne energije'. 

Namen projekta je bil ozaveščanje uporabnikov o učinkovitejši porabi toplotne energije in informirati jih o možnostih uvedbe individualnih meritev porabe toplotne energije. V projektu so bile predstavljene prednosti in način takšnega načina obračuna, možne tehnološke rešitve in predvideni investicijski stroški.

Cilj projekta je bil povečati število odjemalcev, ki bi se odločili za individualno merjenje toplotne energije. V času izvajanja projekta je bilo na področju Ptuja takšnih odjemalcev med 30 in 40%. S povečanjem njihovega števila se predvideva zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem znižanje emisij toplogrednih plinov v ozračje. Te dejavnosti so v sklopu izvajanj določil Kjotskega protokola o zmanjšanem izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Predvideno je, da bi se poraba in posledično s tem tudi emisije toplogrednih plinov, predvsem CO2, v naslednjih treh letih zmanjšale za 15%.

Izhodišče projekta je bilo zmanjšanje porabe toplotne energije, kar za ciljno javnost pomeni zmanjšanje stroškov, za širšo javnost in okolje pa znižanje emisij CO2. Ta projekt predstavlja izhodišča za nadaljnje ukrepe učinkovite rabe energije. S spoznanjem, da je določenimi ukrepi zmanjšati porabo toplotne energije, je v prihodnosti pričakovati povečano izvajanje tudi ostalih ukrepov učinkovitejše izrabe energije kot so npr. povečano izvajanje izolacij, oken, prostorov, fasad , uporabo kvalitetnejših zasteklitev, menjavo oken ipd. Eden izmed indicev, ki kaže na to, je povečano število zamenjav regulacijskih ventilov v stanovanjih, kjer so prešli na individualno merjenje toplotne energije. Pred to spremembo se večina ventilov sploh ni uporabljala.

Eden izmed namenov projekta je bil doseči večjo dostopnost dobavitelja toplotne energije do končnih uporabnikov. Trenutno vlada določeno nezaupanje s strani porabnikov. S širše zastavljenim projektom (vsi uporabniki daljinskega ogrevanja) in več udeleženci (društvo Zoja, Komunala Ptuj, MO Ptuj) bi se povečalo zaupanje porabnikov kar bi posledično privedlo do večjega števila porabnikov, ki bi se odločili za individualne meritve toplotne energije.

Izvedba projekta je potekala v  več fazah:

1. Določitev potencialnih udeležencev in priprava besedila zgibanke in plakata S podjetjem Komunala Ptuj, PC Oskrba s toplotno energijo je bilo potrebno določiti porabnike, ki bodo sodelovali v projektu in uskladiti vsebino zgibanke in plakata ter terminsko izvajanje projekta

2. Izdelava zgibank in plakatov ter informiranje prebivalcev

 • Sodelovanje z izdelovalcem zgibank in plakatov
 • Distribucija zgibank na naslove vseh udeležencev v projektu (Ptuj in Kidričevo). Prav tako so v vseh blokih bili izobešeni plakati, v Štajerskem tedniku in Radiu Ptuj pa je bilo objavljeno vabilo na javno predstavitev projekta. 

 •  Zgibanka "Kako se ogrevati in pri tem varčevati":

3. Javna predstavitev projekta s predavanjem 

  • Predstavitev projekta je bila 28. junija ob 18. uri v dvorani Gimnazije Ptuj. Sestavljena je bila iz dveh delov. V prvem delu je bila pripravljena predstavitev s strani Društva Zoja. Power Point predstavitev projekta je podana kot priloga k
  • poročilu o izvedbi projekta. V predstavitvi so podani nameni, izhodišča in cilji projekta. Udeleženci so dobili tudi informacije glede možnosti, ki se ponujajo v primerih investicij ali drugih načrtovanih ukrepov v zvezi z učinkovito rabo energije ali obnovljivimi viri energije (informacije glede Agencije za učinkovito rabo energije-AURE- in Ekološkega sklada Slovenije)
  • Drugi del predavanja je bil namenjen predstavitvi konkretnih primerov. Predstavnik Komunale Ptuj je predstavil pravne, tehnične in komercialne pogoje nameščanja števcev oz. delilnikov za potrebe individualnih meritev toplotne energije oz. meritev toplotne energije po dejanski porabi. Prav tako so bili predstavljeni dosedanjih uspehi ob izvajanju takšnih meritev kar je predstavljeno v nadaljevanju. 
  12345
  Naslov odjemnega mestaogrev. pov. v m2Poraba toplotne energije v MWh 
    2004/2005kWh/m2index
  Rimska ploščad 1,2,3,4,54.226,37484,70114,6994,74
  Rimska ploščad 5,6,7,8,9,104.284,50577,05134,68111,25
  Rimska ploščad 11,12,13,14,154.220,02427,41101,2883,66
  Rimska ploščad 16,17,18,19,204.251,75505,24118,9098,22
  Rimska ploščad 21,22,232.578,35330,80128,30105,98
  Kraigherjeva 15,17,19,21 in Prekomorska 6,75.082,47692,74136,30112,59
  Kraigherjeva 14,16,18,20 in Prekomorska 1,35.951,92602,62101,2583,63
  Kraigherejeva 23,25,27,29,315.140,62626,94121,96100,74
  Kraigherjeva 22,24,26,28,305.919,27782,34
  132,18109,19
   TOTAL 41.655,27 5.030,27 121,06 100,00

  Tabela 1: Primerjalna tabela porabe topote na Ptuju-1

  Tabeli 1 in 2 predstavljata primerjalni tabeli porabe toplote v večstanovanjskih hišah brez in z vgrajenimi delilniki toplote v občini Ptuj. V stolpcu 4 je prikazana povprečna poraba toplote na kvadratni meter ogrevane površine v posameznem objektu. Stanovanjske hiše oz. bloki z vgrajenimi instrumenti za merjenje dejanske porabe toplotne energije so v tabelah označeni temneje. Iz njih je razvidno, da je v teh objektih povprečna poraba toplote na kvadratni meter manjša od tiste v objektih brez vgrajenih instrumentov. Stolpec 5 predstavlja razmerje porabljene toplote na m2 napram skupnemu povprečju porabljene toplote na m2 v določenem sklopu stanovanjskih objektov.

  Za objekte iz tabele 1 znaša skupna povprečna poraba 121,06 kWh/m2, za objekte iz tabele 2 pa 124,38 kWh/m2. Razvidno je, de je ta indeks v objektih z vgrajenimi instrumenti med 5 in 15 % nižji od povprečja. To pomeni, da so procentualni prihranki še višji od razlike indeksa, saj je ta izračunan na povprečje porabe toplote, ki že vsebuje tudi porabo toplote v stavbah z vgrajenimi instrumenti. Prav tako so v povprečju prihranki na stanovanje oz. na odjemno mesto večji, saj so podatki podani za celoten blok. V večini primerov pa se za sistem individualnega merjenja niso odločili vsi uporabniki, ampak v povprečju med 60 in 80% vseh stanovalcev.

   

  12345
  Odjemno mestoOgrev. pov. v m2Poraba toplotne energije v  MWh
  2004/2005kWh/m2Index
  Kvedrova 11.539,82218,64141,99114,6
  Kvedrova 21.575,75229,19145,45116,94
  Kvedrova 31.574,49163,71103,9883,60
  Kvedrova 41.575,75175,70111,5089,65
  Kvedrova 51.589,05189,06118,9895,66
  TOTAL7.854,86976,30124,38100,00

  Tabela 2: Primerjalna tabela porabe topote na Ptuju-2

  Dokumentacija o projektu: