• Slovene
  • English (UK)

Global Sustainable Youth

eacea logo2Sa simula ng buwan ng Oktubre taong 2011, ang Asosasyon ZOJA ay pumirma ng kontrata para sa proyektong “Global Sustainable Youth”. Ang nasabing proyekto ay nagsimula nuong unang araw ng Nobyembre taong 2011 at nagtapos sa ika 30 ng Oktubre 2012. Kaakibat ng pinunong Asosasyong ZOJA sa proyekto, ay anim na kasosyo mula sa mga bansang Malta, Turkey, China, Cambodia, at Philippines.

Ang pakay ng proyekto ay maibahagi sa mga kabataan at mga manggagawa para sa kabataan ang lahat ng aspeto tungkol sa masusuportahang pangmatagalng pagpapaunlad at pandaigdigang pagbabago sa klima. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nasabing paksa, nahimok ang malikhain at makabagong pamamaraan ng pagtuturo, pang matagalang internasyonal ng pakikipagsosyo, pagtanggap ng iba’t ibang kultura, at karagdagang dunong. Hinimok rin ang pagkilos ng mga kabataan at inudyok ang kamalayan tungkol sa pandaigdigang pagbabago sa klima at masusuportahang pangmatagalng pagpapaunlad. Pinahusay din ang kaalaman, karanasan, kasanayan tungkol sa ideya ng impormal na pag-aaral.

Ang mga ito ay nasa katuparan sa pamamagitan ng mga aktibidades na katulad ng:

  • Mga pagpupulong para maipa-alam ang tungkol sa pandaigdigang pagbabago sa klima at masusuportahang pangmatagalng pagpapaunlad.
  • Pag papalitan ng mga kabataan sa iba’t –ibang bayan
  • Pagbisita at pag-aral sa iba’t ibang bansa
  • Pagsusuring pagpupulong
  • Paggawa ng aplikasyon at Internet sites
  • Pagtaguyod at pagsulong ng mga mahusay na kasanay at gawa.

Ang mga aktibidades na ito ay naisakatuparan sa apat na bahagi, sa iba’t – ibang bansa. Ito ay ang mga pagpupulong, pagbisita at pag-aral sa iba’t ibang bansa na may kasamang mga kabataan, at ang mga pagpulong ng pagsusuri. Habang nangyayari ang proyekto, nakapagtatag ang grupo ng Internet portal na nagsilbing plataporma para ang lahat ng mimyembro ay makalahok at makibahagi sa paghanda ng nilalaman para dito at maitaguyod and maisulong ang magangdang kasanayan at paggawa sa buong kabuuan ng proyekto.