• Slovene
  • English (UK)

Svet za trajnostni razvoj-Slovenija

Slovenija je v sklopu Službe vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe, leta 2003, ustanovila Svet za trajnostni razvoj. Svet za trajnostni razvoj je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje trajnostnega razvoja kot skladnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi se zmanjšale možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Svet je namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade Republike Slovenije s predstavniki civilne družbe in gospodarstva o pomembnih vprašanjih trajnostnega razvoja.

 

ZGODOVINA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Svet za trajnostni razvoj je Vlada Republike Slovenije ustanovila s sklepom 29. decembra 2003 (Uradni list RS, št. 16/2003), kot posvetovalno telo Vlade za področje trajnostnega razvoja. V prvem obdobju je Svet vodil minister za regionalni razvoj, sekretariat pa je zagotavljala Služba Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj.

Junija 2007 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 57/2007). V tem Sklepu je vlada za predsednika sveta imenovala ministra za razvoj, zadolženega za spremljanje in izvajanje Strategije razvoja Slovenije, v kateri je trajnostni razvoj 5. prioriteta. Materialne in tehnične pogoje za delovanje Sveta pa je zagotavljala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj.

Svet je sestavljalo 34 članov, devet s strani vladnih organov in služb ter 25 s strani civilne družbe, namenjen pa je bil doseganju dialoga s civilno družbo o vseh temeljnih razvojnih vprašanjih. 23. septembra 2010 je Vlada Republike Slovenije na 100. redni seji s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 79/2010) prenesla sekretariat Sveta na Službo Vlade RS za podnebne spremembe in reformirala to posvetovalno telo vlade.

Na podlagi dotedanjih izkušenj z delom Sveta za trajnostni razvoj in v povezavi z novimi razvojnimi usmeritvami in institucionalno ureditvijo je bil namen reforme Svet spremeniti iz foruma za splošne razprave med deležniki v instrument za poglobljeno analizo in razpravo o bistvenih vprašanjih razvoja. Svet za trajnostni razvoj predstavlja ustrezen mehanizem in platformo za vključevanje javnosti v postopke odločanja pri ključnih izzivih na poti doseganja trajnostnega razvoja, soočenja s podnebnimi spremembami in z njimi povezanega prehoda v nizkoogljično družbo.

NALOGE SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Svet opravlja naslednje naloge:

  • sprejema in Vladi RS predlaga smernice in priporočila za oblikovanje politik na vseh ravneh po načelih trajnostnega razvoja;
  • sodeluje v postopkih priprave strateških razvojnih dokumentov in ključnih zakonskih predlogov;
  • pripravlja neodvisno poročilo glede izvajanja načel trajnostnega razvoja v ključnih strateških razvojnih dokumentih države;
  • obravnava in daje pobude za učinkovito izvajanje in medsebojno dopolnjevanje  izvajanja Nove evropske strategije za delovna mesta in rast in drugih strategij iz delovnega področja Sveta za trajnostni razvoj;
  • sodeluje z MZZ, koordinatorjem za trajnostni razvoj na mednarodni ravni, pri oblikovanju stališč Republike Slovenije za sodelovanje v Komisiji Združenih narodov za trajnostni razvoj;
  • z vidika trajnostnega razvoja obravnava, vrednoti ter oblikuje priporočila glede strateških, izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja;
  • išče soglasje med državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti,  organizacijami civilne družbe in gospodarstvom o politikah, inštrumentih in merilih za uresničevanje načel trajnostnega razvoja.

 

SESTAVA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Svet sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem članov, ki jih imenuje Vlada RS izmed predstavnikov znanosti, civilne družbe, gospodarstva, lokalnih skupnosti in organov ter vladnih služb  za dobo pet let. Imenovanje se izvrši na podlagi javnega zbiranja predlogov za imenovanje, ki traja najmanj 30 dni. Člani sveta delujejo nepoklicno.

Operativne naloge za svet opravlja tehnični sekretariat sveta v okviru Službe Vlade RS za podnebne spremembe. Sekretariat vodi direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe.