• Slovene
 • English (UK)

EnergyHub

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKO VOZLIŠČE ZA OKOLJSKE IN ENERGETSKE TEHNOLOGIJE TER TRAJNOSTNI RAZVOJ

»Tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj - EnergyHub« je konzorcij, ki skuša s svojim delovanjem učinkovito vplivati na učinkovitejšo rabo energije, uvajanje novih energetskih virov in zmanjševanje vpliva na okolje. S podjetji želimo zgraditi strateško partnerstvo za generiranje čiste energije, zmanjševanje emisij in energetske učinkovitosti.

 energy hub - logo

Cilji delovanja konzorcija
 • okrepitev sodelovanja med gospodarskimi subjekti ter institucijami znanja s ciljem prenosa razvojno raziskovalnega dela v gospodarstvo;
 • spodbujanje k razvoju novih naprednejših in bolj učinkovitih tehnologij in proizvodov z nižjimi obremenitvami okolja, učinkovito rabo energetskih virov ter naravnih, sekundarnih in odpadnih produktov;
 • obveščanje ciljnih skupin o znanstveno tehnoloških dogodkih, dosežkih in razvojno-tehnoloških rešitvah in priložnostih; pospeševanje razvojne odličnosti (zagotavljanje upravljavskih, metodoloških, programskih, tehnično-tehnoloških, organizacijskih invencij in inovacij);
 • uporaba in razvoj novih tehnologij za izrabo alternativnih virov energije in komercializacija raziskovalnih dosežkov;
 • povečanje ozaveščenosti ciljnih javnosti o učinkovitejši rabi energije in uporabi alternativnih virov energije ter ostalih okoljskih tematikah;
 • zagotavljanje usklajenega delovanja vseh partnerjev v izogib podvajanju aktivnosti ter s sinergijskim delovanjem učinkovito doseganje želenih rezultatov projekta.
Aktivnosti konzorcija
 • evidentiranje članov
 • informiranje, povezovanje in organizacija tematskih srečanj
 • svetovanje, strokovna pomoč
 • pomoč pri zaščiti industrijske lastnine
 • organizacija natečajev
 • usposabljanja in izobraževanja s področja inovacijskih dejavnosti
Ciljne skupine
 • Gospodarski sektor (samostojni podjetniki, mikro podjetja, MSP in velika podjetja): predstavitve in seznanjanja z najnovejšimi tehnologijami ter zakonodajnimi novostmi, pomoč pri uspešnejšem doseganju njihovih poslovnih ciljev, pomoč pri vzpostavljanju novih poslovnih poti oz. tržnih niš ter možnosti za izvedbo novih razvojno-raziskovalnih aktivnosti s področja delovanja konzorcija;
 • Srednje, osnovne in višje šole: animacijske delavnice, javne predstavitve, tiskano gradivo za ozaveščanje mladih na področju energetske učinkovitosti in splošne okoljevarstvene tematike ter spodbujanje k aktivnemu sodelovanju;
 • Inovatorji: podpora aktivnim, na razvojno-raziskovalnem področju dejavnim posameznikom za spodbujanje uvedbe in prenosa idej oziroma inovativnih rešitev v industrijo;
 • Posamezniki: javne predstavitve ter individualna svetovanja za posameznike ali posamezne interesne skupine, ki imajo težji dostop do najnovejših razvojno tehnoloških produktov in podatkov o pomembnih zakonodajnih postopkih;
 • Javne izobraževalne in raziskovalne institucije: povečanje medsebojnega sodelovanja ter izboljšanje pretoka znanja z vključevanjem institucij v pripravljalne in svetovalne aktivnosti razvoja novih izdelkov, vzpodbujanje njihove povezave z gospodarstvom ter skupnega izvajanja raziskovalnih aktivnosti.
 • Partnerje konzorcija predstavljajo uveljavljene organizacije, ki že več let delujejo na področju izvajanja aktivnosti konzorcija:
TECES

TECES, Tehnološki center za električne stroje primarno pokriva področje raziskav in razvoja tržno zanimivih izdelkov kot so: novi koncepti elektromotorjev in električnih pogonov, pogonskih sistemov primernih za vgradnjo v hibridno-električna in električna vozila ter plovila, pretvorniki močnostne elektronike in povezani sklopi za solarne celice, vetrne in vodne elektrarne, idr.

Deluje tudi kot povezovalni člen med podjetji in izobraževalno-raziskovalno sfero v Sloveniji, kot koordinator pri vodenju in koordinaciji skupnih projektov, ter kot inštitucija znanja z lastno RR infrastrukturo in znanjem za zagotavljanje podpore interesni skupini pri razvoju inovativnih izdelkov.

Več: http://www.teces.si

ZRS Bistra Ptuj

ZRS Bistra Ptuj kot tehnološki center zagotavlja v Sp. Podravju pomembno jedro raziskovalcev in spodbuja razvoj tako v lokalnih skupnostih kot podjetjih. Naša naloga je omogočiti dostop malim in srednjim podjetjem do ustreznega znanja, novejših tehnologij, raziskovalnih rezultatov in drugih storitev, ki jih potrebujejo za svojo rast in lasten razvoj. Tesno sodelovanje z raziskovalci fakultet v okviru univerz in razvojniki raziskovalnih skupin v podjetjih je osredotočeno na raziskovalno-razvojne (RR) in industrijske projekte na področju okoljskih tehnologij. RR aktivnosti so usmerjene predvsem na obnovljive in alternativne vire za vzpostavljanje energetske avtonomije regije in zmanjševanje emisij CO2.

Več: http://www.bistra.si

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA Ptuj je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2005. Dejavnosti društva so usmerjene na področje okolja, našega sobivanja z njim in njegovega trajnostnega razvoja. Izvajamo različne vrste aktivnosti. Od takšnih, ki pomenijo druženje v naravi, kot so npr. čistilne akcije, do izvajanja projektov, ki potrebujejo določeno tehnično predznanje. Gre predvsem za projekte iz energetike s fokusom na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije. Naši projekti obsegajo dejavnosti informiranja, ozaveščanja, izobraževanja, svetovanja, izdelave študij, prirejanja javnih predstavitev.

Več: http://www.trajnostnirazvoj.si

RTC Zavod za avtomobilsko industrijo Maribor

RTC Zavod za avtomobilsko industrijo Maribor deluje na področju raziskav in razvoja za potrebe avtomobilske industrije, pa tudi drugih subjektov. Zavod je neprofitno orientiran. Zavod ima odlično in bogato referenčno listo. V zadnjem času se Zavod usmerja na napredne tehnologije v gradnji novih vrst avtobusov s ciljem manjšega onesnaževanja okolja in smotrnejše rabe energije v prometu. V skoraj vseh večjih projektih je RTC v preteklosti bil tudi inovativen v sklopu svojega dela in je tovrstne dosežke prepustil svojim partnerjem v uporabo. Tudi sicer je ena od osnovnih usmeritev RTC prenos znanja v prakso, zato tesno sodeluje z Univerzo v Mariboru in drugimi institucijami.

Več:  http://www.rtc.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je osrednja inštitucija znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike. Najpomembnejše naloge OZS so izobraževanja za potrebe obrti in podjetništva, vodenje registra obrtnikov in podjetnikov, informiranje članstva s pomočjo informacijskih mrež in revije Podjetnik ter Obrtnik in drugih medijev. OZS v svojih nalogah izvaja različna svetovanja, izobraževanja in povezovanja gospodarstva in znanosti. Slednje intenzivno izvaja odbor za znanost in tehnologijo pri OZS. Zbornica se povezuje tudi z drugimi inštitucijami pri nas in v tujini, še zlasti v okviru EU. Skrbi za zakonodajo na področju varnosti, ekologije in energetike.

Več: http://www.ozs.si

Delovanje konzorcija EnergyHub delno financira MVZT.