• Slovene
 • English (UK)

Energetski pregledi

Da bi lahko uspešno izvedli program učinkovite rabe energije, je potrebno opraviti energetski pregled. Energetske preglede lahko delimo po vrsti rabe energije na področje industrije in področje zgradb. Principi izvajanja energetskega pregleda so podobni, upoštevati pa moramo specifične dejavnike področja. Osnovni cilj energetskega pregleda je, povečati izkoristek procesa oziroma zmanjšati izgube energije.

Pristop pri izdelavi posameznega energetskega pregleda je največkrat večstopenjski:

 1. energetski pregled celotnega podjetja, ustanove oziroma večstanovanjske zgradbe (makroanaliza);
 2. energetski pregled posameznih tehnoloških poti ali energetskih sklopov in
 3. energetski pregled posameznih strojev, naprav oziroma delov zgradb (mikroanaliza).

Medtem ko se lahko podrobnosti energetskih pregledov razlikujejo med posameznimi panogami industrije in vrstami zgradb, so osnovni elementi za vse energetske preglede enaki, in sicer:

 • analiza energetskega stanja,
 • obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije,
 • analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije,
 • poročilo o energetskem pregledu in
 • predstavitev energetskega pregleda.

Z analizo zapisov o porabi energije v preteklem obdobju dobimo podatke o strukturi in mesečnih porabah posameznih virov energije, ki so lahko osnova za napoved porabe energije v prihodnosti. Namen analize je tudi identificirati glavne porabnike energije in izdelati pregled gibanja cen posameznih energetskih virov. Pred natančnejšim zbiranjem in analiziranjem podatkov, se moramo predhodno seznaniti s tehnologijo podjetja, tokom materiala in energije oziroma dejavnostjo, ki v zgradbi poteka.
Verodostojnost podatkov je ključ do uspešne izvedbe energetskega pregleda. To pomeni, da mora energetski pregled temeljiti na dejanskih podatkih. Kakovost energetskega pregleda je odvisna od točnosti oziroma verodostojnosti podatkov. Veliko zahtevanih podatkov za izračun energijskih tokov lahko dobimo z meritvami. Pri meritvah moramo sistematično izbrati potrebne merilne veličine, merilna mesta in merilne instrumente. Pri izdelavi energetskega pregleda se velikokrat zgodi, da niso na voljo vsi potrebni podatki za izračun porabe in prihrankov energije. Za verodostojnost rezultatov energetskega pregleda je pomembno, da je pomanjkljivih in netočnih podatkov čim manj.
Spodnji graf prikazuje primer izvajanja natančnih meritev za posamezne večje porabnike. Na osnovi izvedenih meritev se napravi analiza delovanja, možnosti izboljšav ter energetsko-ekonomski učinki izboljšav.

el meritve

Podatki, ki so potrebni za izvedbo energetskega pregleda v stavbah:

 • ogled zgradbe in ugotovitev trenutnega stanja,
 • pregled letne rabe energije v stavbi,
 • pregled stroškov za energijo,
 • podatki o dejavnosti in
 • organiziranost upravljanja z energijo.

Kot že rečeno, je osnovni cilj energetskega pregleda povečati izkoristek procesa oziroma zmanjšati izgube energije stavbe. Zato, na osnovi masnih in energetskih bilanc, določimo, kje v sistemu je bila energija porabljena koristno in kje so nastopile energetske izgube. Možni ukrepi, ki jih energetski pregled lahko zajema, segajo na področja organizacijskih ukrepov, rekonstrukcije obstoječih naprav oziroma zgradb, uporabe moderne opreme in tehnik ter uvajanja novih tehnologij. Za določitev izgub toplote v stavbah si velikokrat pomagamo s termografskimi meritvami, ki nam grafično prikažejo izgube toplote skozi ovoj stavbe, stavbno pohištvo in ostale dele stavb (klet, streha). Grafični prikaz takšnih meritev je na spodnji sliki.

termografija